சாரக்கட்டு நிபுணர்

10 வருட உற்பத்தி அனுபவம்

PE&PP ஊசி அடி & மோல்டிங் இயந்திரம்